Ylva Skoogh presenterar sin studie på internationell konferens

Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy, medverkade på en internationell forskningskonferens om omställning till hållbar utveckling i juni. The International Sustainability Transitions Conference (IST2017) var den åttonde IST-konferensen, denna gång med Chalmers Universitet i Göteborg som värd.  

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på IST2017

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på ’International Sustainability Transitions Conference 2017’

Ylva presenterade sin artikel ”Corporate Strategy in the Anthropocene – How Might ’Planetary Boundaries’ Guide Corporate Strategies in the Future?” . Artikeln bygger på Ylvas masteruppsats i företagsekonomi om hur ett antal svenska företag med kännedom om ’Planetära Gränsvärden’ har använt den kunskapen i sitt hållbarhetsarbete och i vilken utsträckning det har påverkat företagens strategier eller mer konkret vision, mission, affärsmodell, utveckling av nya produkter/tjänster och långsiktiga mål.

Resultatet visade att hållbarhetscheferna använder kunskapen om planetära gräns-värden för att motivera andra i och utanför organisationen för engagera dem i håll-barhetsarbetet. En fördel jämfört med andra ramverk för hållbarhet är att Planetära Gränsvärden är kvantitativt och att det finns starkt stöd i forskningen. Det är ”guld värt” när man ska tala med styrelsen och ledningsgruppen som en av intervjupersonerna uttryckte det.

En fördel jämfört med andra kvantitativa metoder är att det inte är ett aggregerat mått, som till exempel ekologiskt fotavtryck, utan visar flera områden och att det sätter fokus på andra områden utöver klimat. Planetära gränsvärden gör läget ’klart och tydligt’ för företagen och ’ger oss prioriteter för vad vi måste fokusera på’. Forskningen om de planetära gränsvärdena visar att dagens produktion och konsumtion är ohållbar eftersom den underminerar de livsuppehållande ekosystemen enligt intervjupersonerna.

Den insikten har bidragit till att några av företagen anpassat sina strategier och till exempel inkludera hållbarhet i sin vision och mission, sätta mer långsiktiga mål, och se över sin affärsmodell ofta i riktning mot cirkulär ekonomi, utveckla nya produkter/tjänster och samt testa metoder för värdering ekosystemtjänster*.

Studien visar att företag både kan och vill använda ’Planetära Gärnsvärden’ i sitt strategiarbete. Det är samtidigt viktigt att notera att det är ett litet fåtal företag som har kännedom om det och ännu färre som faktiskt har använt det i sitt strategiarbete. En förklaring kan vara ’Planetära Gränsvärden’ är relativt nytt (2010) och inte kan förväntas få genomslag i företagens strategier på bara några år.

Studien genomfördes som en intervjuundersökning våren 2015. Företagen som ingick i undersökningen var både stora och små svenska företag från flera olika branscher.

* Ekosystemtjänster är de nyttor som ekosystem levererar till människor, ofta helt gratis. Värdet av den totala mängden ekosystemtjänster på global nivå har uppskattats till ca 125 trillioner $/år (2011) (Costanza, 2017), vilket kan jämföras med ’World GDP’ som uppgick till 73 trillioner $ 2011. World GDP är det ekonomiska  värdet av de varor och tjänster som människor producerar under ett år.

Vad är antropocen och planetära gränsvärden?

Naturvetenskaplig forskning visar att mänsklighetens totala påverkan på biosfären (ekosystemen på land, i haven samt atmosfären), det vill säga det som utgör våra livsbetingelser på jorden, nu är så stor att vi riskerar att destabilisera planetens funktion på global nivå. Detta har föranlett några forskare att föreslå att en ny geografisk tidsepok ’Antropocen’ (människans tid), ska ersätta den tidigare epoken  ’Holocen’ som varat över 10 000 år (YouTube,2012) . Holocen har varit en ovanligt stabilt vad gäller temperatur och klimat, vilket möjliggjort jordbruk, fast bosättning och mänsklig civilisation.

Den här insikten föranledde ett antal forskare att definiera ’planetära gränsvärden’ för nio centrala processer för biosfären på global nivå. Syftet var att i kvantitativa termer definiera ett ’Safe Operating Space’ – det utrymme vi har att röra oss inom utan att destabilisera det planetära ekosystem som jorden i sin helhet utgör. Den första artikeln publicerades i slutet av 2009 (Nature, 2009). En uppföljande artikel kom 2015 (Nature, 2015. Se illustration nedan!).

Planetary boundaries på svenska, 2015 version. Credit: Azote Images/Stockholm Resilience Centre

Planetary boundaries på svenska, 2015 version. Credit: Azote Images/Stockholm Resilience Centre

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet (SU) och chef för Stockholm Resilience Centre vid SU, och huvudförfattare till artiklarna har varit mycket aktiv när det gäller att sprida kännedom om de planetära gränsvärdena i olika hållbarhetssammanhang både i Sverige och internationellt (TEDtalks2010). Han nådde en bred publik i Sverige under 2015 då han blev den mest populäre ’sommarprataren’.

Källor: You Tube, 2012; Nature, 2009; Science, 2015; TEDtalks, 2010; Kubiszewski, 2017.

 

 

 

Comments are closed.